ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Screenleap:One-Click Screen Sharing Without Any Signup


Application လႄႈ Software ၸိုဝ်းဢၼ်ပၼ်ၽူးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽေ (Share) ၼႃႈၶွမ်း (Screen) ၸွမ်းတင်ႇၵေႃႉ မီးတၢင်းၼမ်။ ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆ ႁဵတ်း Install ဢမ်ႇၼၼ် Sign Up တႃႇ Software မၼ်းႁင်းၶေႃ။

Screeleap ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈတဵၵ်း ၵမ်းလဵဝ်သေၸႅၵ်ႇၽေလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်၊ ဢၼ်ၼႆႉတေဢမ်ႇလူဝ်ႇတႃႇသႂၢင်းသင်သေမဵဝ်း ယဝ်ႉတေၸႅၵ်ႇၽေလႆႈၵူၼ်းၼမ်ၼမ် ၵမ်းလဵဝ်။

တႃႇတေၸႃႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၽေၼၼ်ႉသမ်ႉ တဵၵ်းတီႈ Share your screen now! ဢၼ်ၽႆးလႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ Java Runtime တေထၢမ်မႃးတႃႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇႁႃႉဢမ်၊ တဵၵ်းပၼ် Run ၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ visible ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆ link ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေသူင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႆႉၼႄၸွမ်းဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းသင်ယူႇ။ တဵၵ်းတီႈ link သေ Copy ပၼ်။ ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ www.screenleap.com သေ ပၼ်မၢႆလပ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ။


ၵမ်းၼႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းတေၼႄဝႆႉပၼ် လွၵ်ႈဢၼ်မီးၶွပ်ႇၶဵဝ်ဢွၵ်ႇၼႄပၼ်ဝႆႉ။ မၼ်းတေပၼ်ဝႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႉ ၸႅၵ်ႇၽေၼႂ်းလွၵ်ႈၶဵဝ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းႁႃႉ( လိူၵ်ႈ Share inside rectangle) ဢမ်ႇၼၼ် ၼႄၼႃႈၶွမ်းမူတ်းမူတ်းၵေႃႈလႆႈ။ တဵၵ်း Pause Sharing ၼႆတေၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ၊ ပေႃး Stop Sharing တေထၢမ်တႃႇၼႄႉၼွၼ်းတႃႇၵိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း။

ဢၼ်ၼႆႉတေၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃပိုၼ်ၽေၼႃႈၶွမ်းၽွင်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်းဢမ်ၼၼ်လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သေဢၼ်ဢၼ်။

http://www.screenleap.com/

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply