ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆးသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းတႆးလႄႈၽွၼ်ႉတႆးၼိူဝ်ၶိူင်ႈ Android


လွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ

လွၵ်းလၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးမႂ်ႇ ဝၢႆးၸုမ်း Android Tai ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် မႂ်ႇ။
တႃႇတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႃႇလူလိၵ်ႈတႆး-

ၸၼ်လူင်း
 Android-Tai-Font-Installer.apk  (ယဝ်ႉသိုပ်ႇသႂၢင်းမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းႁႃးသႂၢင်း APK တၢင်ႇဢၼ်…)

တႃႇတေသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းတႃႇပေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး-

ၸၼ်လူင်း
Android-Tai-Keyboard-Installer.apk   (ယဝ်ႉသိုပ်ႇသႂၢင်းမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းႁႃးသႂၢင်း APK တၢင်ႇဢၼ်…)
လွၵ်းလၢႆးသႂၢင်း သိုပ်ႇတူၺ်းတီႈၸၼ်ႉ 6 တင်းတႂ်ႈၼႆႉ …


လွၵ်းလၢႆးၵဝ်ႇ


လွၵ်းမိုဝ်းတႆးလႄႈၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႆႈၼိူဝ်ၶိူင်ႈ Android ၵူႈဢၼ်ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူင်း၊ ဢမ်ႇဢမ်ၼၼ် Android Pad သေဢၼ်ဢၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းတေလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆး တႃႇႁႂ်ႈတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးလိၵ်ႈတႆး။
ၶိူင်ႈဢၼ်တေၸၢမ်းၼႄ
1-    ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵတ်း Root ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃ Root ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ တီႈၼႆႈၵွၼ်ႇ
Root ဝႆႉယဝ်ႉပေႃးမီး Superuser

 2-    ဝႆႉဝႃႈၶိုင်ႈၶႃႈႁဝ်း Root ဝႆႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈသႂၢင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉဢၼ်တၢင်းတႂ်ႈ 3 မဵဝ်း AndExplorer.apk Font Changer.apk
3-    ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈၸၼ်လူင်း Android_Tai.ttf Zawgyi Shan Keyboard.apk
4-    ဝႆႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်လူင်းဝႆႉ 2 ဢၼ်တီႈမၢႆ 3 ဝႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပိုတ်ႇ And Explorer ယဝ်ႉ တဵၵ်း SDCard ယဝ်ႉပိုတ်ႇၽူဝ်ႇတႃႇ download ယဝ်ႉၶိုၼ်း Copy ဢဝ် Androidtai.ttf ၊ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်သေပိုတ်ႇ .fontchanger ယဝ်ႉ Paste Android Tai.apk
ၽွင်းတေၸႃႉပိုတ်ႇ Andexplorer ယဝ်ႉ

တဵၵ်းတီႈ SDCard ယဝ်ႉပိုတ်ႇ Download
ၶိုၼ်း Copy ဢဝ် Android_Tai.ttf
ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ .fontchanger ယဝ်ႉ Paste Android_Tai.ttf
5-    ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းပိုတ်ႇ Font Changer တေလႆႈႁၼ်ၽွၼ်ႉ Android_Tai တီႈၼၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၵမ်းၼႆႉ ၽွၼ်ႉႁဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း Fontchanger ယဝ်ႉ
ပိုတ်ႇ Font Changer သေ တဵၵ်း တီႈၽွၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ် Set
ၵမ်းၼႆႉပိုတ်ႇ FontChanger
ဝႆးတဵၵ်းယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ် ၽွၼ်ႉႁဝ်းမီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ
တဵၵ်းတီႈၽွၼ်ႉယဝ်ႉလိူၵ်ႈ Set
တဵၵ်း Apply
ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေလႆႈတဵၵ်း Reboot (ပိၵ်ႉၽူၺ်ႇၶိူင်ႈ)


ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈသႂၢင်း ၽွၼ်ႉတႃႇတေလူလိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။
6-    တႃႇတေသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးသမ်ႉ ပိုတ်ႇတီႈၽူဝ်ႇတႃႇ Download သေလိူၵ်ႈ Keyboad.apk ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။
ပိုတ်ႇတီႈ My File ယဝ်ႉ ပိုတ်ႈတီႈ Download ယဝ်ပိုတ်ႇ Zawgyi-Shan Keyboard.apk
တဵၵ်း Install
တိုၵ်ႉသႂၢင်း ဝၢႆးသႂၢင်းယဝ်ႉတေၼႄဝႆႉ Done တဵၵ်း Done
7-    တႃႇတေလႅၵ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်လႄႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် English -တေလႆႈတဵၵ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်လွၵ်းမိုဝ်းၵႅပ်ႉၼိုင်၊ တေဢွၵ်ႇမႃးတႃႇလိူၵ်ႈလွၵ်းမိုဝ်း  Input Method ၊ တဵၵ်း Input Method တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်သႂၢင်းဝႆႉ။
ၵႂႃႇတီႈ Settings
လိူၵ်ႈၶဝ်ႈတီႈ Screen Display >> Font Style >> လိူၵ်ႈဝႆႉႁႂ်ႈပဵၼ် Default Font

လိူၵ်ႈဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်း Zawgyi Tai Keyboard


ၵမ်းၼႆႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ

ပၼ်ႁႃတႅမ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇဝၢႆးၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ
ပေႃးလိူ်ႈဝႆႉ Zawgyi One TTF
ပေႃးတႅမ်ၼႆတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇမိူၼ်ၼႆ

လွၵ်းမိုဝ်းတႆးဢၼ်ၼႆႉတိုၵ်ႉပဵၼ် Beta Version တႃႇၸၢမ်းၵူၺ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီငၢမ်းယူႇ။ ၼႂ်းလူၼ်ႉမႂ်ႇ တေပႃးမႃး ၸွမ်ပိဝ်တႆးမၢၼ်ႈဢမ်ႇၼၼ် တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢၢင်းၵိတ်ႉ သၢမ်လွၵ်းမိုဝ်း။
မၢႆတွင်း-     ၽွၼ်ႉ Androidtai.ttf ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ Unicode၊ ပဵၼ်ၽွၼ်ႉ Zawgyitai.ttf ။ Android ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇၵမ်ႉထႅမ် Unicode မိူၼ်ၼင်ႇ I Device (Apple) ၶဝ်။

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလွၵ်ႈမိုဝ်းတႆးဢၼ်ပဵၼ် www.shaniit.org


Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

4 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. aung says:

  samsung galaxy y duos ꨅြင္ꨲꨅ္ꨮꨵလ̒ꨳꨁဳꨲ

   
 2. GNJ says:

  ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

   

 3. မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨷꨷
  ꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းတြင္ꨳထꨤမ္ Web Master ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ
  ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳသꨮꨤင္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းသ္ꨮꨲꨓိူဝ္ꨕူင္း တꨤင္ꨲမꨱဝ္း ꨓြꨀ္ꨳလူိဝ္ေသ 2 လုꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ Root မꨓ္းပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨅိုင္ ꨅြင္ꨲေတလꨯꨳꨁꨣꨳေꨓꨣ ။ ꨀြပ္ꨳဝꨣꨳမိူဝ္လꨱဝ္ꨓꨯꨵꨕူင္း Android ေꨀꨣꨳꨓမ္ꨓꨣꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ သင္ပꨱꨓ္လꨯꨳꨅိုင္ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းꨟ္ꨮꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ Root
  မꨓ္းလꨤꨯ꨸မꨱဝ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

  ။ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ ꨡြꨓ္တꨤင္းဝꨯꨵယူꨲꨁꨣꨳ ။

  မ္ꨮꨲသုင္ေသꨀမ္း ။

   
 4. GNJ says:

  Yes you can install on any rooted android device like Android pad etc...Any other android base phone are work as well.

   

Leave a Reply