ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Guide: Vote For Firefox Taiတႃႇၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2012 ၼႆႉၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆၶွမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေ ႁႂ်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ Mozilla Firefox ဢၼ်ပဵၼ် Software ဢၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပိုတ်ႇၼႃႈဝႅပ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းယူႇၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်လႂ်၊ ဢၼ်ၸိူဝ်းမီး မၢႆ Email ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႂ် ႁႂ်ႈပၼ်ၵၢင်ၸႂ် Vote ပၼ်တီႈ
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting%2Fuser.html&bug_id=719495#vote_719495


ပေႃးဢမ်ႇႁူႉလၢႆးတႃႇတေပၼ် Vote ၼႆသိုပ်ႇလူတၢင်းတႂ်ႈ


1- ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတဵၵ်း Link ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting%2Fuser.html&bug_id=719495#vote_719495


2- တေလႆႈမီး Account တီႈၼၼ်ႈ၊ တႃႇတေႁဵတ်း Account ၶိုၼ်းတဵၵ်း Create an account ၊ ၵမ်းၼႆႉတေဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ သႂ်ႇမၢႆ Email ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
တေလႆႈသႂ် မၢႆ Email ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်သူင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉတီႈ Email ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉသေ တေလႆႈပိုတ်ႇ Email သေတဵၵ်း Confirm Link တီႈၼၼ်တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ။ ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈသႂ် Password ယဝ်ႉတဵၵ်း Create


မွၵ်ႇပၼ်ဝႃႈသူင်ႇပၼ်ယဝ်ႉၼႂ်း Email ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ဢၼ်တေသူင်မႃးပၼ်တီႈၼႂ်း Email ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တိုၼ်းတေလႆႈတဵၵ်းပၼ် Confirm

သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ

ႁဵတ်းယဝ်ႉလီငၢမ်း
ၵမ်းၼႆႉတေၼေဝႆႉဝႃႈ Account ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတိုဝ်ႈလီငၢမ်း။

3- ၶိုၼ်းတဵၵ်း Link ၼႆႉတႃႇတေ Vote
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting%2Fuser.html&bug_id=719495#vote_719495
ယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉတေလႆႈႁၼ် ၶိတ်ႇပၼ်မၢႆသေ တဵၵ်းပၼ် Change My Votes ၼႆႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ
Vote

ၶႅၼ်းတေႃႈပိုၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈပၼ် Vote ၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။


Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

1 comment

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Anonymous says:

    လီꨱꨬတꨵꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲတꨯꨤးꨟဝ္း မီးလိꨀ္ꨳတꨯꨤးတꨰမ္ꨳꨓ္ꨮး phone တꨰမ္္ꨳꨟꨣꨀꨓ္ငꨯꨤꨳ ယဝ္ꨵ ꨁꨯꨤꨳထꨤမ္လြင္ꨳꨓိူင္ꨳ ꨁꨯꨤꨳ root samsung galaxy note android 4.0 ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳတြပ္ပꨓ္ꨡိတ္းꨓိူင္ꨳꨁꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ

     

Leave a Reply