ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Internet Download Manager V 6.11

 တင်းၼမ်မီး- 5.30 MB
Internet Download Manager ၼႆႉပဵၼ် Software ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ် Download ၸၼ်ပၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် Videos တီႈ Youtube ၶဝ် ၵႂၢမ်း MP3 တီႈ Web ေသ ႁႅင်း Connection ဢမ်ႇလီေၵႃႈမၼ်းၸၼ်ပၼ်ဝႆးလိူဝ်ေသ ၸဝ်ၶဝ် ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ၸ်ႂႉေၶႃႈမုၼ်းသင်။ ေပႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းလိူဝ်ေတႁူႉလီငၢမ်းၶႃႈ။
* လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း *
-ေတလႆႈမီး Win RAR ဢမ်ၼၼ် ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ေတၵီႈပၼ် Rar File
- ၵီႈ လူၺ်ႈ Wind RAR ယဝ်ႉ Install ေၶႃႈမုၼ်း
No Need Serial Or Key

ၾၢင်ႉ
ေပႃးထၢမ်မႃး Update ယႃႇၽူၺ်ႇ ၶႅၼ်းေတႃႈ ပွတ်ႇဝႆႉ

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-

Media Fire

http://adf.ly/93emw

Ziddu

http://adf.ly/93eprA Little Death In DixieThe SuburbsKindle 3G Wireless Reading Device, Free 3G + Wi-Fi, 6" Display, Graphite, 3G Works Globally - Latest GenerationDexter: The Fourth Season


Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply