ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း Root Samsung Galxy Y (GT-S5360)


Go In Recovery Mode


1. ၸၼ်လူင်း (update.zip) တီးၼႆႈ  Or Here
2. Copy ZIP file ၵႂႃႇတီႈ ပိုၼ်ႉတSD- card ( root of your SD-card)
3. Turn off ၶိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
4. ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၶိုင်းႁႂ်းပဵၼ် recovery Mode
(hold power, volume up, home button ၸွမ်းၵၼ်).
5. လိူၵ်းဢဝ်update from SD Card option. (တဵၵ်း တီးၶိုၼ်သဵင်လူင်းသဵင်တႃႇလိူၵ်ႈ)
6. ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် ၾၢႆႇၼႄမႃးၼမ်ၼမ် ႁႃလိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ် Update.zip
7. ပႂ်ႉ 2 3 ၼႃးထီး
8. ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း Root ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈFiled Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

1 comment

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Anonymous says:

    လီꨬတꨳꨁꨣꨳ ꨁꨯꨤꨳ root samsung galaxy note ေတလꨯꨤꨳꨟꨱတ္းꨟူိဝ္တြပ္ꨲပꨤꨓ္ꨡိတ္းꨓူိိင္ꨳꨁꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ

     

Leave a Reply