ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

3D Matrix Screen Saver တႃႇ Window 7

တူဝ်ယင်ႇ


Screen Saver ဢၼ်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဝႆႉၶႃႈ ၸၼ်လူင်း ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။ တေသႂ်ႇပႃးသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်။ ဝၢႆးသၢင်းယဝ်ႉတေလႆႈဢဝ် မၢႆၼႂ်း Readme1   ၶႃႈ။


မႂ်ႇသုင်ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သေၵမ်း

ပေႃးလူဝ်ႇ Code  ၶိုၼ်းယွၼ်းဝႆႉပၼ်တၢင်းတႂ်ႈၶႃႈ

ၸတ်လူင်းတီႈၼႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်Excellent Mai Soong
GNJ

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply