ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ် Root HTC Sensation XE Official ICS ROM HBoot 1.27.000 ၸွမ်း S-ONဢွၼ်တၢင်းသူတ်းတေလူဝ်ႇ
1 HTC One X All-In-One Toolkit V1.0 - ၸၼ်လူင်း တီႈၼႆႈ
2 CMW recovery -  img ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသူတ်း တွၼ်ႈတႃႇ Pyramid -  ၸၼ်လူင်း CMW 5.8.0.9
3 SuperSU 0.88.zip - ၸၼ်လူင်း [23.04.2012] SuperSU v0.88

ၸၼ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ
1 Copy ဢဝ် SupperSU.zip ၵႂႃႇတီႈ SD root
2 ႁဵတ်း Extract HTC One X All-In-One Toolkit V1.0 တီႈၼိူဝ် Desktop
3 ဢဝ်ၽူင်းၵပ်းၵၼ်တီႈၶွမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝႆႉ CHARGING MODE ယဝ်ႉ USB development ဢမ်ႇၼၼ် debugging option ၵေႃႈႁႂ်ႈၶိတ်ႇမၢႆဝႆႉ CHECKED
4 ပိုတ်ႇ One X.exe application.
5 သႂၢင်း HTC drivers.
*ၶၢမ်ႈပႅတ်ႈၸၼ်ႉ 6 ပေႃး Sensation's bootloader လႆႈႁဵတ်း unlocked ၸွမ်း  HTCdev unlock tool
6 ႁဵတ်း Register တီႈၼႂ်း HTCdev.com ,လိူၵ်ႈဢဝ် Unlock Bootloader ၊ လိူၵ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၼႄဝႆႉ
7 ၶိုၼ်းႁဵတ်း Rename CWM recovery ပဵၼ်ၵႂႃႇ CWM5827, copy ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း HTC One X All-In-One Toolkit folder/Data folder/recoveries ယဝ်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်း replace ၼိူဝ်ဢၼ်ၵဝ်ႇမီးဝႆႉ
8 Flash CWM recovery ၸွမ်း toolkit, CWM တေလႆႈသႂၢင်းဝႆႉၸဵမ်ပိူင်
9 တီႈ Commands လိူၵ်ႈ Boot ၵႂႃႇၼႂ်း recovery ယဝ်ႉထႅင်ႈတီႈ CWM flash (install zip) ဢၼ်ပဵၼ် SuperSU.zip
10 ၵမ်းၼႆႉ ၶိူင်ႈၽူင်းတေလႆႈပဵၼ် Root ယဝ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၶိုၼ်းထတ်းလူၺ်ႈ Root Checker

Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply