ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်မွတ်ႇလပ်ႉပႅတ်ႈ Avira Antivir's Pop-up Advertisementsၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ်တေမီးတူဝ်ထူပ်းယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Avira Antivirus ဢၼ်ပၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆ ၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ၵူၺ်းမီးပၼ်ႁႃ ဢၼ်မီးလွၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ် Pop-Up Ads ၶိုၼ်းမႃးၽွင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ပဵၼ်ဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈတေႉတေႉ။
တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ။
တေလႆႈႁဵတ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈပိုတ်ႇၶႂၢင်ႉၼိူဝ် avnotify.exe
ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးၸိုဝ်ႈ Avnotify.exe ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ-

Windows XP Home

Boot  ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်း Safe Mode (တွႆႇ F8 ဝၢႆး ပိုတ်ႇတဵၵ်း ၽၢႆး ၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃးတႃႇ menu).
Log ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ account ၵိုၵ်း administrator privileges.
သွၵ်ႈႁႃၵႂႃၼႂ်း Folder Program " Avira " ။
Right click ၼိူဝ် avnotify.exe ယဝ်ႉလိူၵ်ႈ Properties.
တဵၵ်း Edit > Traverse Folder/Execute File > Deny > ယဝ်ႉဢူဝ်ၶေ.
ၶိုၼ်းႁဵတ်း Reboot  ၵမ်းၼႆႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

Windows XP Professional

တဵၵ်း Start, ယဝ်ႉပိုတ်ႇ Run
တႅမ်ႈသႂ်ႇ gpedit.msc
သွၵ်ႈႁႃၽၢၼ်ႇၼႂ်း User Configuration > Administrative Templates > System
တဵၵ်းသွင်ၵမ်း "Don't run specified Windows applications".
Enable သေတဵၵ်း show
Add "avnotify.exe" ယဝ်ႉ OK

Windows Vista & Windows 7

ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Folder " Avira program "
တဵၵ်း avnotify.exe ယဝ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်း Properties.
တၢင်းတႂ်ႈ Security tab, လိူၵ်ႈဢဝ် SYSTEM ယဝ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်း edit
ၶိတ်ႇ Read & Execute တီႈၼႂ်း Deny column, ယဝ်ႉတဵၵ်း OKFiled Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply