ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆး သႂၢင်းလိၵ်ႈၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း တႆး တီႈၼိူဝ် Firefox 14.0.1

တူဝ်ယင်ႇ


ၼႂ်းၶိုင်ႈ တေလူဝ်မီးသင်လၢႆလၢႆ

1- Firefox 14.0.1
ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈ http://www.filehippo.com/download_firefox/12840/

2- Langauge Pack
ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈhttps://docs.google.com/open?id=0ByktnN5mF4rPNnBuQzl6NGFlWlk

3- လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ(သႂၢင်း)

    ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇဢွင်ႈတီႈ Lan-guage Pack (shan.xpi) မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၶွမ်း
    တဵၵ်းၸၼ် (Drag) သႂ်ႇၼႂ်း Firefox
    ၵမ်ႉၼိုင်ႈ တေထၢမ်မႃးတႃႇတေႁဵတ်း Install - တဵၵ်း "Install”

4- တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း "တႆး" ၼၼ်ႉတေလူဝ် Addon ထႅင်ႈ
    တဵၵ်းတီႈ ၼႆႈ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/quick-locale-switcher/

(တေထၢမ်တႃႇႁဵတ်း Restart)

5- ဝၢႆးႁဵတ်း Restart ၶိုၼ်ႈမႃး
    တဵၵ်းတီႈ Tools>> တေလႆႈႁၼ် တၢင်းတႂ်ႈသူတ်း မီးၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ Quick Locale Switcher > Option
    ဝၢႆးပိုတ်ႇၽူၺ်ႇ Option ယဝ်ႉ- တဵၵ်းတီႈလွၵ်း ထူၼ်ႈသွင် "Locale”
    ပေႃႉသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းၼိူဝ်သူတ်း ၼႂ်း "Locale”= shn, “Label”=Shan
    တဵၵ်း "Enter” 

6- ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈ
    Tools>> Quick Locale Switcher>> Option တဵၵ်းတီႈ General
    ပၼ်မၢႆၶိတ်ႇတီႈလွၵ်း Always ask me which settings I want to switch. တဵၵ်း Close
    ၶိုၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ Tools>> Quick Locale Switcher>>
    တေလႆႁၼ် Shan ဢၼ်ႁဝ်းႁႃးပၼ်ၸိုဝ်ဝႆႉ တဵၵ်းလိူၵ်ႈ Shan ၵမ်းၼႆႉတေမီးလွၵ်း
    ၶိုၼ်မႃးတႃႇတေတဵၵ်း OK

ဝၢႆး Firefox ၶိုၼ်မႃးၶိုၼ်း တေလႆႁၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးမူတ်းမူတ်း။


မၢႆတွင်း- ပေႃးဢမ်ႁၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းလၢႆးႁႅၼ်းတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ

1- တေလႆႈမီး ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၵူၵ်ႉသေဢၼ်ဢၼ်
    ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈ - http://code.google.com/p/shan-tai/downloads/detail?name=Ours-Unicode.ttf

(လွၵ်းလၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉ- တဵၵ်းပိုတ်ၽွၼ်ႉ ယဝ်ႉတဵၵ်း Install)

2- ၵႂႃႇတီႈ Desktop ၼိူဝ် Window 7
    Right-Click >> Personalize>> Window Color >> Advanced appearance settings...
3- ၵမ်းၼႆႉလွၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်တေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး
    တေလႆႈလၢႆပၼ်ၽွၼ်ႉၸိုဝ်းဢၼ်လၢႆႈလႆႈတွၼ်ႈတႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ -  Icon/ Inactive Title bar /Menu/ Message Box/ Platette Title/ Selected Items/ ToolTip/   တေမီးတၢင်းၼမ် …

4- တဵၵ်း Apply၊ တဵၵ်း Ok ၵေႃႈ တေလႆႁၼ် လိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉၶႃႈ။


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Goldninjar-GNJ
www.goldninjar.net
www.u4shan.com
www.shaniit.org

Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply