ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ် Root Samsung Galaxy SIII (GT-19300/GT-19300T)

Galaxy S3 GT-19300T

ၶေႃႈၾၢင်ႉ- ၶိူင်ႈႁဵတ်း Root ယဝ်ႉ- Warranty တေဢမ်ႇမီး၊
File ဢၼ်တေလူဝ်ႇတႃႇႁဵတ်း Root
-Samsung Glaxy S3 GT-19300 ဢမ်ႇၼၼ် GT-19300T
- ၶွမ်းဢၼ်လႅၼ်းၼိူဝ် Windws
-Driver ၽူင်းႁႂ်ႈသႂၢင်းယဝ်ႉၼိူဝ်ၶွမ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢဝ်လႆး Driver တီႈႁဝ်းသႂၢင်း Samsung Kies ဢမ်ႇၼၼ် သိုပ်ႇၸၼ်လူင်းတီးၵွင်ႉတီးၸိူဝ်းၼႆႉ
- 32-bit (x86) Windows   ၊ 64 -bit (x86) Windows
- ႁဵတ်း Enable USB debugging ၼိူဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
မွတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် Firewall , Anti-Virus လႄႈ Samsung KIES တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈယႃႉၵဝ်းသေဢၼ်ဢၼ်
-ႁဵတ်း Backup ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် မၢႆၽူင်း၊ Setting တွၼ်းတႃႇ SMS,MMS လႄႈ Wi-Fi Password ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
-ႁႂ်ႈ Battery မီးတဵမ် ဢမ်ႇၼၼ်မွၵ်ႈ 50%
- ၵမ်းၼႆႉၸၼ်လူင်း ၶူဝ်းတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ-

    Odin3 v1.85 (Odin3-v1.85.zip, 198 kB)
    CF-Root 6.3 (CF-Root-SGS3-v6.3.zip, 7.1 MB)


လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ

1)- ၶိုၼ်းၵီႈ Extract CF-Root-SGS3-v6.3.zip ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈမႃး CF-Root-SGS3-v6.3.tar
2)- ၵီႈ Extract Odin3-v1.85.zip ၵႂႃႇၼႂ်း Folder ၼိုင်ႈဢၼ်ၼိူဝ်ၶွမ်းတႃႇတေလႆႈ Odin3-v1.85.exe။
(ၶႃႈႁဝ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈၵီႈႁဵတ်း Folder ၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်း Desktop ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ်ငၢႆႈ)
3)- မွတ်ႇၽူင်း ဢိုတ်း Power
4)- ဢဝ် Samsung Galaxy S3 ႁႂ်ႈပဵၼ် DownloadMode- တဵၵ်း Volume Down လႄႈ Home Button (ၼႂ်းၵႂၢင်) လႄႈ တီႈတဵၵ်း Power Button လေႃးၵၼ် ယဝ်ႉတဵၵ်းၶိုၼ်း Volume Up မႅၼ်ႈမႅၼ်ႈ ဝၢႆးလိုၼ်းတေလႆႈႁၼ် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ် Download Mode ။
5)- သိုပ်ႇသၢႆ USB ၵႂႃႇတီႈ ၶွမ်း။
6)- ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼႂ်း Folder ဢၼ်ၵီႈယဝ်ႉသေတဵၵ်းပိုတ်ႇ Odin3-v1.85.exe တႃႇတေပိုတ်ႇ Odin ၼိူဝ်ၶွမ်း။ တေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း "Added" တီႈတၢင်းတႂ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ။ ပေႃးၽူင်း ဢမ်ႇ recognized မၼ်းတေမီးလွင်ႈၽိတ်းၽွင်းႁဵတ်း Install Drivers၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸၼ်သၢႆဢွၵ်ၵမ်ႉၼိုင်ႈသေၶိုၼ်းသႂၢင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။
7)- တီႈၼႂ်း Odin- တဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ PDA သေလိူၵ်ႈဢဝ် CF-Root-SGS3-v6.3.tar ဢၼ်ၸၼ်လူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ။
8)- တၢင်းတႂ်ႈ Options ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၶိတ်ႇဝႆႉလွၵ်း "Repartition"
9)- တဵၵ်းတုမ်ႇ Start ၼႂ်း Odin3 တႃႇတေႁဵတ်း CF-Root 6.3 ၼိူဝ် Samsung Galaxy S3 သေပႂ်ႉတေႃႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ။
10)- ဝၢႆးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁၼ် "PASS" ဢၼ်မီးသီၶဵဝ်တၢင်းလင်ၼိူဝ် Odin ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဝ်သၢႆဢွၵ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။


ၵမ်းၼႆႉၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႈတေၶိုၼ်း Reboot ၵႂႃႇၼႂ်း ClockworkMode Recovery ယဝ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်း Root ႁင်းၵူၺ်း၊ ဝၢႆး ၽူင်းၶိုၼ်းႁဵတ်း Reboot ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈတေပဵၼ်ၶိုၼ်း Normal Mode ၶိုၼ်း။ ပေႃးၽူင်း ဢမ်ၶိုၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ClockworkMode ၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်း Root ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶိုၼ်းတႄႇၶိုၼ်း သၢင်ႉ 3 ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ 


(လွၵ်းလၢႆးသႂင်းလိၵ်ႈတႆးၼိူဝ် Android)

( တွင်ႈထၢမ်လႆႈၸွမ်းတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ )

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
Goldninjar-GNJ

www.goldninjar.net
www.siamtai.com
www.u4shan.com
www.shaniit.org

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply