ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Shylock Malware: ပဵၼ်မႅၼ်းဢၼ်ထတ်းဢမ်ႇႁၼ် လၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းမၢႆ BankShylock ၼႆႉတႄႇႁၼ်မႃးၼႂ်းပီႊ 2011 ပဵၼ် Trojan ဢၼ်ၶိုၼ်သၢင်ႉတႅမ်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ တႅင်းသူင်ႇ Code ၶဝ်ႈၸူး ၵၢၼ်ငၢၼ်း Browser တႃႇတေ ထိင်းၵမ် ဢဝ် ၶွမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ် ယဝ်ႉမီးႁႅင်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈ Malware Scanners သေဢၼ်ဢၼ်ထတ်းႁၼ်လႆႈ။

ၵွပ်ႈသင်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၼႆႉ? တေပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ Shylock ဝၢႆးမီးပိုၼ်းလွင်ႈၵူႈငိုၼ်းၼႂ်း The Merchant of Venice ၶွင် Shakespeare ၊ ယဝ်ႉတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း File Installation မၼ်း၊ တေဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်း Memory ယဝ်ႉတေၶိုၼ်းတႄႇၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းၶိုၼ်းဝၢႆးၶွမ်းၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။Shylock မီးလၢႆးယႃႉမႂ်ႇ- တေပဵၼ်လၢႆးႁူႉႁၼ် ၸွင်ႇပဵၼ်ၶွမ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႂ်း Virtual Machine (VM) ဢၼ်ၽူႈထတ်းသၢင်ႈၶဝ်တင်ႈဝႆႉ။

ၼႂ်း2013 ၼႆႉ မႅင်းယႃႉၼႆႉၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးလၢႆးတႃႇတေၸႅၵ်ႇၽေၵႂႃႇၸွမ်း Skype။ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းၼိူဝ်လွင်ႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း Home Banking Systems ။ Code မၼ်းတေမီးၵၢၼ် Update လႄႈလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇလေႃးသႂ်ႇၵူႈၶိင်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈ CSIS ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ၊ လွင်ႈၸပ်းမႅင်းၼိူဝ် Skype ၼႆႉဢိင်ၼိူဝ် Plugin ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ msg.gsm ယဝ်ႉ တေပိုတ်ႇတၢင်းပၼ် Malware တႃႇသူင်ႇ လိၵ်ႈလႄႈၸႅၵ်ႇၽေ Files ၊ လၢင်ႉ လိၵ်ႈမူတ်းမူတ်းလႄႈ ဢဝ်ၶၢႆႉပႅတ်ႈ Skype History သေဢမ်ႇၵႃး ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၶေႃႈၾၢင်ႉ Skype တႃႇသိုပ်ႇၸူးထိုင် Servers။

လၢႆးမႂ်ႇထႅင်ႈတႃႇတေၸႅၵ်ႇၽေၼိူဝ် Skype ၼင်ႇၵၼ်၊ ၸႅၵ်ႇၽေၼိူဝ် Local Shares လႄႈၸွမ်း USB/Pendrive ၶဝ်။ Trojan ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၼၼ်ႉတေပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ၽူႈလၵ်ႉတႃႇတေလၵ်ႉဢဝ် Cookies၊ လၵ်ႉတႅင်းၶဝ်ႈ HTTP ထိုင် ၼႃႈဝႅပ်ႉ၊ ၵေႃႇတင်ႈ VNC ယဝ်ႉၶိုၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၸူးၶဝ် ဢိၵ်ႇပႃးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တင်းၼမ်။

မႅင်းၼႆႉၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၶေႃႈၾၢင်ႉလႄႈႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ် Skype ၼႄမႃးတွၼ်ႈတႃႇ Third-Party Program(ပလူဝ်ႇလႅမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ Skype ႁဵတ်း) ၶတ်းၸႂ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ၼႄဝႆႉတၢင်းတႂ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း CSIS ပိုၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး- မီးလွင်ႈၸပ်းတိတ်းၼႂ်း UK ။ ယဝ်ႉမီးၶွမ်းဢၼ်တိတ်းၼႂ်းမိူင်းလူင် UK လႄႈ US တင်းၼမ်။
Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply