ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆး Jailbreak IOS 6.x Untethered လႄႈ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ် 2 2013 ၶိူင်ႈတႃႇတေႁဵတ်း Jaibreak Untethered ၶိူင်ႈ Apple တၢင်းသဵင်ႈလိူဝ်သေ Apple TV ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Evasi0n ။

ၶိူင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်-

 • iPhone 5
 • iPhone 4S
 • iPhone 4
 • iPhone 3GS
 • iPad 4
 • iPad 3
 • iPad 2
 • iPad mini
 • iPod touch 4
 • iPod touch 5

ISO Firmware ၸိူဝ်းဢၼ် Evasi0n ၵမ်ႉထႅမ်-

 • iOS 6.0
 • iOS 6.0.1
 • iOS 6.0.2
 • iOS 6.1

ၶိူင်ႈၼႆႉၵေႃႇတႅမ်ႈဝႆႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈတေႉတေႉ။ ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႉပၼ်ၶေႃႈၾၢင်ႉယႃႇပေႁဵတ်း Update ၼိူဝ်လူမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Update ၼႂ်း Settings ။ ၶႅမ်းတေႃႈ ၸၼ်လူင်း Firmware IOS 6.1 သေႁဵတ်း Update ၸွမ်း iTunes ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ် ISPW ႁင်းၶေႃ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးမႂ်ႇၶွင် iOS 6.1 မူတ်းမူတ်း။


လူဝ်ႇသင်လၢႆလၢႆ-

-ၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈဢႄႇသုတ်းပဵၼ် XP ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၊ Mac OS X v10.5 ဢမ်ႇၼၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ Linux
-ၶိုင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း iOS 6.x
- သၢႆ USB တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၶိုင်ႈလႄႈ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


တေႁဵတ်းႁိုဝ် Jailbreak iOS 6.1

မၢႆတွင်း

ၵ- ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႃႇႁဵတ်း Backup တဵမ်တဵမ် ၸႂ်ႉ iTunes ဢမ်ႇၼၼ် iCloud ၵေႃႈလီ
ၶ-
ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ Tethered Jailbreak iOS 6.1 ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီတႃႇၶိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်လႅၵ်ႈပဵၼ် Untethered ၸွမ်းသိုပ်ႇဢူၼ်းသႂ် "evasi0n 6.x Untether" တီႈၼႂ်း Cydia ၼၼ်ႉၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၸၼ်ႉ 1)- ၸၼ်လူင်း ၶိူင်ႈ Evasi0n တီႈၼႆႈ (Windows / Mac / Linux)
ၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလဵၵ်ႉၵႂႃႇဢိတ်းဢွၼ်ႇ

ၸၼ်ႉ 2)- ၸၼ်လူင်း iOS 6.1 တီႈၼႆႈ ယဝ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်း update ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸွမ်း iTunes ။ ယႃႇပေလိုမ်းသေႁဵတ်း Update ၼႂ်းၶိူင်ႈၶႃႈၼႃ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်း Evasi0n ၶဝ်ဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ် iOS ၵူႈဢၼ်သေတႃႉ ၶဝ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ် iOS 6.1 တႃႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးမႂ်ႇၼမ်ၼမ်။

ၸၼ်ႉ 3)-
ၵမ်းၼႆႉလူပ်းပႅတ်ႈ မၢႆလပ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ တႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ မၢႆၶတ်း ၵႂႃႇတီႈ Settings -> General -> Passcode Lock -> Off

ၸၼ်ႉ 4)- ထတ်းၼႂ်းၶွမ်းယႃႇႁႂ်ႈ iTunes ပိုတ်ႇဝႆႉ။

ၸၼ်ႉ 5)- ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈ Evasi0n ၼႂ်းၶွမ်း။
(ၶႅပ်းႁၢင်ႈ)

ၸၼ်ႉ 6)- ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်သၢႆၵပ်း ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸူးၶွမ်း၊ ပႂ်ႉတူၺ်းႁႂ်ႈ Evasi0n ႁူႉၸၵ်းၶိူင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ၸၼ်ႉ 7)- ၶိူၵ်ႈဢဝ်(တဵၵ်း) "Jailbreak" တၢမ်းၸႂ်တၢမ်းၶေႃးသေပႂ်ႉဝႆႉၶႃႈ ၵွပ်ႈ မၼ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်။


ၸၼ်ႉ 8)- ယႃႇပေ တိူဝ်ႉ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၶွမ်းသေဢိတ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်း Jailbreak ။

ၸၼ်ႉ 9)- ဝၢႆးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵတ်း Unlock ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တေလႆႈႁၼ် "Jailbreak" တီႈၼိူဝ်ၶိူင်ႈ- တဵၵ်း ၼိုင်ႈၵမ်း (ၵူၺ်းၶႃႈ)၊ ၼႃႈၶိူင်ႈတေလပ်းၵႂႃႇၼိုင်ႈၵမ်း ပႂ်ႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ တေႁိုင်ဢိတ်းဢွၼ်ႇ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။
တဵၵ်း "1" ၵမ်းၵူၺ်းၶႃႈ


ၸၼ်ႉ 10)- လိူဝ်သေၸၼ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ဝၢႆး Evasi0n ၼိူသ်ၶွမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ "Jailbreak complete!" ၊ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ Reboot လၢႆၵမ်း လၢႆၵမ်းၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈႁၼ် Cydia ၼိူဝ် ၶိူင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။
ၵမ်းၼႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ
 

ပေႃးမီးပၼ်ႁႃ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁိုင် လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ Weather App တူၺ်းတီႈၼႆႈ


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈတႂ်ႈၼႆႉဝႆႉၶႃႈ ပေႃးမီးၶေႃႈထၢမ်

ပေႃးႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတႄႇမႂ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ

 

ၽွၼ်ႉတႆးလႄႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၵေႃႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းတေတၢင်ႇပၼ်တီႈၼႆႈၶႃႈ

 
 
 
 

Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

2 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Anonymous says:

  without jailbreaking how can we use tai font in iphone?

   

 2. can I install zaqgyi tai font on IOS 6.0 -6.1 with jailbreak

   

Leave a Reply