ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း Portable -Windows 8 ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Software သင်


မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Linux ၶဝ်ၸၢင်ႈဢူၼ်း Linux ၶဝ်သႂ်ႇၼႂ်း USB လႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်၊ ၵူၺ်းတႃႇ Windows တိုၵ်ႉႁဵတ်းလႆႈတေႃႈလဵဝ်။ သိုပ်ႇလူတၢင်ႈၼႆႉၶႃႈ။
မၢႆတွင်း- လွၵ်းလၢႆးတင်းတႂ်ႈၼႆႉႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ် RTM version of Windows 8 Enterprise ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလူဝ်မီး Version ဢၼ်ၼႆႉတႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇတင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

ၸႂ်ႉၸိုဝ်း Windows တႃႇတေႁဵတ်း Portable Workspace

တဵၵ်း Win +X ယဝ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ် Control Panel တီႈ Menu ဢၼ်ၼႄၶိုၼ်ႈမႃး။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈလႅၵ်ႈ View ပဵၼ်ၵႂႃႇ "Small Icons" ။

ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းတေႁၼ် "Windows To Go" တီႈႁိမ်းတၢင်းတႂ်ႈ Control Panel ။ လိူၵ်ႈတဵၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် USB ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈပဵၼ် Portable Workspace ၊ ယဝ်ႉတဵၵ်း "Next" ။

လွၵ်းႁဵတ်းတေထတ်းႁႃႇ CD\DVD လႄႈၶိူင်ႈ Removable ပၼ်ႁင်းၵူၺ်းတႃႇ Windows Installation Files ၊ ဝၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ် Version Windows သေဢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတဵၵ်း "Next"။
မၢႆတွင်း- ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိမ်းဝႆႉ Installation Files သေတီႈတီႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈလေႃးသႂ်ႇတီႈ "Add search location" ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႉသႂ်ႇ မၢႆလပ်ႉ BitLocker ၵေႃႈလႆႈ(မီးတီႈၸႂ်) ၊ ၵူၺ်းႁဝ်းၶႃႈတေၶၢမ်ႈလွၵ်းၼႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဝၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁွတ်ႈၸၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၶေႃႈၾၢင်ႉဢၼ်မွၵ်ႇဝႃႈၶိူင်ႈ USB တေလူပ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း (Format)၊ ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆႈတဵၵ်းၼိူဝ် "Create" တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

ယဝ်ႉယႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး USB ဢၼ်ႁဵတ်း Boot လႆႈwindows ၼိူဝ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ 

မၢႆတွင်း- ၶိူင်ႈ USB ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၼႄၼႂ်း Explore/ Computer ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ဝၢႆးမႃးပေႃးႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉတႃႇတၢင်ႇလွင်ႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် Format ၶိူင်ႈ USB How
တႃႇတေႁဵတ်း Format ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆႈပိုတ်ႇ Command Prompt (CMD) ယဝ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇ "diskpart" တဵၵ်း Enter

ဝၢႆးတႅမ်ႈသႂ်ႇသေတဵၵ်း Enter ယဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်းဝႆႉတီႈၶွမ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈမၢႆဝႆႉၸိူဝ်ႈၶိူင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႉႁဵတ်း Format ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ၊ တႃႇတေလိူၵ်ႈတေလႆႈၸႂ်ႉ "select disk" သေမၢႆၶိူင်ႈၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၶိူင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်းၼႆတေလၢင်ႉမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။
မၢႆတွင်း- "clean" ၶေႃႈသင်ႇဢၼ်ၼႆႉတေဢမ်ႇမီးၶေႃႈၾၢင်ႉသင်မွတ်ႇလၢတ်ႈၼႄတႃႇတေလၢင်ႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶိူင်ႈၽိတ်းၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၶိုၼ်းၶေႃႈမုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽွင်းလိူၵ်ႈဢဝ် မၢႆၶိူင်ႈၼၼ်ႉတူၺ်းလီလီၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတဵၵ်း "Win+R" တႃႇတေဢဝ် လွၵ်း RUN ဢွၵ်ႇမႃးတႃႇပိုတ်ႇ "Disk Management" ။

ဝၢႆးပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵတ်း Initialze ၶိူင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတႃႇတေၸႅၵ်ႇ Partition

ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။


Credit:HTG


Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply