ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆးၵႄႈပၼ်ႁႃ Weather App လႄႈ ပိုတ်ႇၶိူင်ႈၶမ်ႇ (လႆႈပႂ်ႉႁိုင်)

ဝၢႆးႁဵတ်း Jailbreak ၶိူင်ႈယဝ်ႉတေမီးပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉၶႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈတေ ၵႄႈပၼ်ႁႃလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉလွၵ်းလႆးႁဵတ်း Jailbreak တူၺ်းတီႈၼႆႈ

evasi0n 6.0-6.1 Untether
UIKit Tools

ၸၼ်ႉ 1)- ပိုတ်ႇ Cydia

ၸၼ်ႉ 2)- တဵၵ်းၼိူဝ် "Changes" ပႂ်ႉၶၢဝ်းမၼ်းၶိုၼ်း Load ႁႂ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈႁၼ် "evasi0n 6.0-6.1 Untether" လႄႈ "UIKit Tools" -သွင် ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်း Upgrade

ၸၼ်ႉ 3) တဵၵ်းၼိူဝ် "Upgrade" တီႈတၢင်းၼိူဝ် ၵမ်းၼႆႉၶိူင်ႈတေၶိုၼ်းမွတ်ႇသေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈ Weather App ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်။

Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply