ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆး လၵ်ႉ မၢႆလပ်ႉ သၢႆၼႅၵ်ႇ

 

လွၵ်းလၢႆး လၵ်ႉ မၢႆလပ်ႉ သၢႆၼႅၵ်ႇ 

ၸၼ်လူင်းတႂ်ႈၼႆႉ

*

*
*
*

*






ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈၶႃႈ

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply