ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်း Blog ဢၼ်ၸႂ်ႉၽွၼ်ႉ Zawgyi Tai ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈတူၺ်းလႆႈမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ် ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ တွင်ႈထၢမ်မႃးတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း Blog ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈတူၺ်းလႆႈ။ တေႃႇလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၶိုၼ်ႈမႃး CDN ဢၼ် Google ၶဝ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် Saturngod ၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်း တေလႆႈၵႂႃႇတီးၼႆႈၶႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ Choose Font ၽၢႆႇတႂ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ် Zawgyi-Tai ယဝ်ႉ Copy ဢဝ် Code CSS ၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Blogger Dashboard >> ၵႂႃႇတီႈ Template >> တဵၵ်းတီႈ Edit HTML  (ၼိူဝ် Firefox- တဵၵ်း Ctrl+F ) သွၵ်ႈႁႃ " </head" ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ် Code ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉသႂ်ႇတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။
ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈတမ်းဝၢင်းပၼ် ၸိုဝ်ႈ Font Family ႁႂ်ႈပဵၼ် Zawgyi-Tai ၶႃႈ-
Check This

သွၵ်းႁႃ Font-Family တီႈၼႂ်း Template ၼၼ်ႉသေထတ်းတူၺ်း တႃႇသႂ်ႇ "Zawgyi-Tai" ၶႃႈ


ပိူင်တႅၵ်ႈ-
font-family:Zawgyi-Tai;

တဵၵ်း Save Changes

ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၵေႃႈ တေတူၺ်း ဢၢၼ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
တွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈFiled Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply