ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

လွၵ်းလႆးႁႃငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၽူးသၢင်ႈ Blog - Blogger


လွၵ်းလၢႆးလႆႈငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူးသၢင်ႈ Blog လႄႈ Web ၶဝ် တႄႉမီးၼမ် ပေႃးလူၼ်ႉပေႃးလိူဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလႄႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တေမီးသွင်ဢၼ်။

1- Google Adsense (ဢၼ် Google ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ)

2- Adfly

ယၢမ်းလဵဝ် Google Adsense ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ယၢပ်ႇတႃႇတေလႆႈ Account ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈႁဝ်းတေလၢတ်းလွင်ႈ Adfly ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ Adfly ၼႆႉပၼ်ငိုၼ်းဢႄႇ တႄႇႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း Link URL သေဢၼ်ဢၼ် ပေႃးမီးၵူၼ်းတဵၵ်းၼမ်ၵေႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၶႃႈ။ တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈတေၵႆႉၵႆႉႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း


1- တေလႆႈႁဵတ်း Account တီႈၼႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ


2- ဝၢႆးႁဵတ်းယဝ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ Link Url ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶႂ်ႉႁဵတ်းပွတ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းပေႃးၵူၼ်းတဵၵ်း ယဝ်ႉတဵၵ်း Shrink 3- ၵမ်းၼႆႉ ဝၢႆးတဵၵ်းယဝ်ႉ တေလႆႈမႃး Link Url မိူၼ်တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ


4- ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ် Link ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ Blog ႁဝ်း Web ႁဝ်း ၊ ပေႃးၵူၼ်းတဵၵ်းၼမ်ၵႃႈ ႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈငိုၼ်းၵႃႈၼၢၼ်ႉၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆး လၵ်ႉမၢႆလပ်ႉ Wifi ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈၶႃႈ


မႂ်ႇသုင်
ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။
GNJFiled Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply