ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Ubuntu Forum ထုၵ်ႇၺႃးလၵ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းၽူႈယဵပ်းတိုဝ်းမွၵ်ႈ 2 လၢၼ်ႉပၢႆၼႃႈဝႅပ်ႉမိူဝ်ႈထုၵ်ႇၺႃးလၵ်ႉ - Photo by THN Ubuntuforums.org ၼႆႉပဵၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိုင်ဢဵင်တႄႉတႄႉ သမ်ႉလႆႈၺႃးထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်းၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း လႆႈႁၼ်တၢင်ႇဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း ႁူမ်ႇလူမ်ႈ Ubuntu ၶဝ်တိုၵ်ႉမူတ်ႉမႄးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ ပိုတ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ


 ၼႃႈဝႅပ်ႉၼႆႉထုၵ်ႇ Hacker ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၼႂ်း Twitter ဝႆႉဝႃႈ "Sputn1k_" ၊ မၼ်းလႆႈၵႂႃႇ ၸိုဝ်ႈၽူးၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆလပ်ႉ ၊ မၢႆဢီးမႄးလ် တီႈၼႂ်း Database ၵႂႃႇမူတ်း။ 


ၼႃႈဝႅပ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ - Photo by-THN
Canonical ၶဝ်သိုပ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၽူႈယဵပ်းတိုဝ်းၶဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ၸႂ်ႉမၢႆလပ်ႉမိူၼ်ၵၼ်တင်း Forum ၶဝ် ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈဝႆးဝႆး။ Ubuntu One, Launchpad လႄႈ Ubuntu/Cononical ၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလၵ်ႉ ၸုမ်း Company ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

Ref:THN

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply