ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ႁဵတ်း Update app "Apple Store" တေလႆႈၶွင်ႈလၢႆတီႈ iTunes လႄႈတၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်းၼမ်


Apple ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတေဢဝ်ဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႉ "Apple Store" တွၼ်ႈတႃႇ iPhone လႄႈ iPod Touch ဝၼ်းတီႈ 23/7/2013 ဢၼ်တေ ပၼ်လၢႆပႃး ဢႅပ်ႉ(Apps) လႄႈပပ်ႉတၢင်းၼမ်။ ၼႂ်းလၢၼ်ႉဢႅပ်ႉ မႂ်ႇၼၼ်ႉတေသိုဝ်ႉလႆႈပႃး ၶိူင်ႈ Apple မိူၼ်ၼင်ႇ iPhone,iPod ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႉၶွင်ၶဝ်တေ ၵႂႃႇဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းတီႈလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇၸူးတီႈႁိူၼ်း။ ၵမ်ႉၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇတႄႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လၢၼ်ႉ Apple ၶဝ်တေသႂ်ႇပၼ် ဢႅပ်ႉလၢၼ်ႉမႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈယဵပ်းတိုဝ်းၶဝ်တေ ႁူႉလွင်ႈမႂ်ႇမႃးၼမ်၊ ၵွပ်ႈၼႂ်းၽူႈယဵပ်းတိုဝ်း ၶိူင်ႈ Apple တၢင်းမူတ်းၼၼ်ႉ 20% ၵူၺ်းႁူႉလွင်ႈ App ဝႃႈၼႆ။

Filed Under: , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply