ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ႁႃငိုၼ်း/ ဢဝ်ငိုၼ်း ၸွမ်း ဝႅပ်ႉဢမ်ႇၼၼ် Blog ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶပ်းဝၢင်းတႂ်ႈၼႆႉပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်း သၢင်ႈ ဝႅပ်ႉၶဝ်တေလႆႈငိုၼ်းၸွမ်း

1-ပဵၼ် Bidvertiser တဵၵ်းတႂ်ႈၼႆႉတႃႇႁဵတ်း Account

2- ပဵၼ် Adfly ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႅၵ်ႈ လိင်ႉႁဝ်းၶႃႈတႃႇလႆႈငိုၼ်း- တဵၵ်းတႂ်ႈၼႆႉတႃႇႁဵတ်း Account

ၶႃႈႁဝ်းတေသိုပ်ႇတႅမ်ႈၽိုမ်ႉပၼ် လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈၵႅမ်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ ယႃႇလိုမ်းတဵၵ်းပၼ်း လၢႆးၵၢၼ် ၶေႃးသၼႃးဢၼ်မီးၸွမ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉၶႃႈၼႃ၊ တဵၵ်းပၼ်ဢၼ်ႁၼ်ယူႇတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈၶႃႈ။

Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply