ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

PirateBrowser - No more censorship!

PirateBrowser ၼႆႉပဵၼ် Package ၶွင်ႈ Tor client (Vidalia) လႄႈ FireFox Portable browser (ပႃးမႃးၸွမ်း foxyproxy addon) ယဝ်ႉလွင်ႈၶပ်ႉဝၢင်း Configs တင်းၼမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶၢမ်ႈလႆႈ လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၸဝ်ႈၶွင် (Censorship) ဢၼ်မိူင်းၵမ်ႉၽွင်ႈ ဢိုတ်းႁၢမ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ Iran, North Korea, United Kingdom, The Netherlands, Belgium, Finland, Denmark, Italy လႄႈ Ireland ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်။
ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼႆ-


ၸၼ်လူင်း PirateBrowser
Version 0.6b

•    Magnet link
•    Torrent file
•    Self extracting archive

တႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ
•    1) ၸၼ်လူင်း PirateBrowser ယဝ်ႉသိုမ်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

•    2) ပိုတ်ႇတဵၵ်း Run .exe ဢၼ်ၸၼ်လူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေထုၵ်ႇၶွမ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးႁႂ်ႈတဵၵ်း "RUN"

•    3) လိူၵ်ႈဢဝ်ႇဢွင်ႈတီႈ Folder ယဝ်ႉ သိုပ်ႇတဵၵ်း "Extract":
 (ဢၼ်ၼႆႉတေႁဵတ်းပၼ် Folder PirateBrowser ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်လိူၵ်ႈဝႆႉ)

•    4) ၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇ သေတဵၵ်း Run ၼိူဝ် "Start PirateBrowser.exe" :

•    5) Application ၼႆႉတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ ဝၢႆးမၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸူး Tor Network ယဝ်ႉၼႆ Firefox Browser တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမႃးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်တေတႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ-

        o လၢႆးၶႅမ်ႉ: ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈဝႆႉ Icon ၼိူဝ်ႈ ၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတဵၵ်း RC (ၽၢႆႇသၢႆႉ) ၼိူဝ် "Start PirateBrowser.exe" ယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် "Send to" ယဝ်ႉလိူၵ်ႈ "Desktop (create shortcut)"။

FAQ
ၸွင်ႇဢၼ်ၼႆႉလပ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉယူႇၼႄႇ?
ၽွင်း ဢၼ်ၼႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း Tor network ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ လပ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၼိူဝ်ၼႅၵ်ႇ ၊ Browser ဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၶၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၵဵဝ်ၵပ်းၸဝ်ႈၶွင် (Censorship) - တႃႇတေၶၢမ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ် လူင်ႈပွင်ႈၸိုၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႄႉၵင်ဝႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ် ႁူႉၼၼ်ႉလႆႈ။
ဢဝ်မႃးတီႈ - ၼႆႈ

Filed Under: , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply